Poslovi s nekretninama

  • izvidi nekretnina, izvidi stanja u katastru i zemljišnim knjigama
  • sastavljanje  i savjetovanje u svezi ugovora o stjecanju/opterećenju nekretnina
  • savjetovanje i zastupanje pri upisu stvarnih prava u zemljišne knjige
  • savjetovanje, izrada i analiza ugovora o građenju
  • zastupanje u sporovima koji se tiču nekretnina/prava na nekretninama