Upravni postupci

  • zastupanje sudionika pred tijelima u postupcima javne nabave
  • zastupanje u postupcima povrata imovine
  • zastupanje pred poreznim tijelima
  • zastupanje u postupcima zbog zaštite tržišnog natjecanja
  • zastupanje pri izdavanju lokacijskih i građevinskih dozvola
  • izrada upravnih tužbi i zastupanje u upravnim sporovima