Preuzimanja i spajanja

  • strukturiranje pripajanja i spajanja
  • pravni Due Diligence
  • izrada transakcijske dokumentacije
  • sastav plana podjele društva
  • ugovori o kupnji dionica ili udjela
  • opcijski ugovori
  • escrow ugovori
  • sporazumi dioničara ili članova društva
  • javne ponude za preuzimanje
  • privatizacija